Skip to end of metadata
Go to start of metadata
rpm -q httpd