Skip to end of metadata
Go to start of metadata
tar -xvjf your_file_name.tar.bz2